Przypominamy, że jednostki budżetowe mogą u nas dokonywać zakupów z odroczonym terminem płatności. Zapraszamy!

Darmowa dostawa przy zakupie powyżej 500,-zł

(nie dotyczy towarów o dużych gabarytach)

Kategorie

Information

Producenci

Zestaw do koszykówki SURE SHOT 521 SEATTLE Zobacz większe

Zestaw do koszykówki SURE SHOT Seattle

88-533

Nowy produkt

Zestaw do koszykówki 521
wolno-stojący

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

Producent
SURE SHOT

968,99 zł brutto

Free Google QRcode module from Mediacom87

Więcej informacji

Zestaw do koszykówki SURE SHOT 521 SEATTLE

Wy­trzy­mu­je ob­cią­że­nie 240 kg.
Na­da­je się rów­nież do za­sto­so­wa­nia w szko­łach.

W skład ze­sta­wu wcho­dzi:
Sta­lo­wy słup – ma­lo­wa­ny prosz­kowo o śred­ni­cy 90 mm, skła­da­ny z 3 częś­ci.
Sztyw­ny wy­się­gnik – przy­mo­co­wa­ny do słu­pa za po­mo­cą dwóch U-śrub, któ­re poz­wa­la­ją za­mo­co­wać ta­bli­cę z ob­rę­czą na żą­da­nej wy­so­koś­ci (re­ko­men­do­wa­na wy­so­kość dla do­ros­łych 305 cm, dla dzie­ci 245-275 cm).
Tab­li­ca pros­to­kąt­na – wy­ko­na­na z po­li­pro­py­le­nu,wy­mia­ry 120 x 90 cm, gru­bo­ść 5 cm.
Obręcz – euro­pej­ski roz­staw ot­wo­rów (110 x 90 mm), wy­ko­na­na z peł­ne­go prę­ta sta­lo­we­go d=17 mm, pod­po­ry obrę­czy wy­ko­na­ne z prę­ta sta­lo­we­go d=13 mm, tyl­na bla­cha o gru­boś­ci 5 mm, ma­lo­wa­na prosz­ko­wo, w kom­ple­cie z siat­ką (12 zaczepów)
Plas­ti­ko­wa pod­sta­wa ba­las­to­wa – wy­peł­nia­na wo­dą (130 l) lub pias­kiem (210 kg), trzy pun­kty za­kot­wi­cze­nia w pod­ło­żu dla za­pew­nie­nia do­dat­ko­wej sta­bi­li­zac­ji.
Słup ma moż­li­wość od­chy­le­nia do ty­łu (w tej po­zyc­ji wy­ma­ga miejs­ca ma­ga­zy­no­wa­nia o wy­so­koś­ci 200 cm).
Na za­mó­wie­nie os­ło­na słu­pa.
Cer­ty­fi­kat B nr P/725/09 wy­da­ny przez Ins­ty­tut Spor­tu – Zes­pół Cer­ty­fi­kac­ji.

4 innych produktów w tej samej kategorii: