Przypominamy, że jednostki budżetowe mogą u nas dokonywać zakupów z odroczonym terminem płatności. Zapraszamy!

Darmowa dostawa przy zakupie powyżej 500,-zł

(nie dotyczy towarów o dużych gabarytach)

Kategorie

Information

Producenci

Buty do siatkówki MIZUNO LIGHTNING RX MID 09KV28309 Zobacz większe

Buty do siatkówki MIZUNO LIGHTNING RX MID 09KV28309

Nowy produkt

Buty halowe do siatkówki

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

369,00 zł brutto

Free Google QRcode module from Mediacom87

Więcej informacji

Bu­ty siat­kar­skie za­li­cza­ne do ka­te­go­rii Elite wy­bie­ra­ne przez pro­fes­jo­na­lis­tów.
Bio­rąc pod uwa­gę przez­na­cze­nie są za­li­czo­ne do li­nii Agility, przez­na­czo­ne dla gra­czy któ­rych po­zyc­ja-gra na par­kie­cie cha­rak­te­ry­zu­je się zwin­noś­cią oraz zwrot­noś­cią.
Po­sia­da­ją rów­nież bar­dzo dob­re pa­ra­met­ry zwią­za­ne z a­mor­ty­zac­ją. Jak sa­ma naz­wa wska­zu­je, są bar­dzo lek­kie, tyl­ko 300 g!!! (roz­miar 8UK), 320 g - wersja MID.
– Sys­tem a­mor­ty­za­cji Pa­ral­lel Wave (fa­la rów­no­leg­ła) za­pew­nia jej bar­dzo dob­ry po­ziom oraz sta­bi­li­zac­je sto­py pod­czas ru­chu.
– środ­ko­wa po­desz­wa wy­po­sa­żo­na w sys­tem AP+ (Ac­ce­la­ra­tion Po­ly­mer) za­pew­nia dos­ko­na­łą sprę­żys­tość
– wzdłuż ca­łej dłu­goś­ci po­desz­wy umiesz­czo­ny sys­tem VS 1 – kom­po­zyt za­pew­nia­ją­cy bar­dzo dob­rą ab­sorb­cję u­de­rzeń oraz zwięk­sza­ją­cy trwa­łość
– sia­tecz­ka Air Mesh po­łą­czo­na ze skó­rą syn­te­tycz­ną za­pew­nia dos­ko­na­łą wen­ty­lac­ję cho­lew­ki nie tra­cąc właś­ci­woś­ci wy­trzy­ma­łoś­cio­wych
– do­dat­ko­wa och­ro­na pal­ców z przo­du bu­ta wy­ko­na­na z TPU (Po­li­u­re­tan Ter­mo­plas­tyczn­y)
–  zew­nętrz­na część po­desz­wy wy­ko­na­na zos­ta­ła z ma­te­ria­łów za­pew­nia­ją­cych ma­ksy­mal­ną elas­tycz­ność , spe­cjal­ne pa­ne­le wy­ko­na­ne z wy­so­kiej ja­koś­ci gu­my po­zwa­la­ją na swo­bo­dę ru­chu oraz nie­spo­ty­ka­ną wręcz trak­cję.

3 innych produktów w tej samej kategorii: